A A A                

Tematyka badawcza

Muzeum Ziemi Lubuskiej prowadzi szeroką działalność badawczą i naukową oraz organizuje konferencje i sesje naukowe. Pracownicy podejmują i opracowują szeroki zakres tematów badawczych, z których wybrane przedstawione są poniżej.


Historia II wojny światowej
Szeroki zakres mają badania związane z historią II wojny światowej,  a w szczególności  dotyczące walk w końcowej fazie wojny. Innym polem zainteresowań badawczych jest  problematyka jeniecka, w tym głównie losy polskich jeńców wojennych w obozach na terenie Środkowego Nadodrza. Osobny  temat badawczy tworzy historia zbrodni hitlerowskich na terenie Ziemi Lubuskiej. Wyniki badań prezentowane  są w szeregu monografii i licznych opracowaniach.

Muzealnictwo
Historia i funkcjonowanie muzeów na Ziemi Lubuskiej w całościowym ujęciu jest jednym z najważniejszych opracowywanych tematów. Wyniki prac upowszechniane są w formie publikacji, prac zbiorowych oraz organizowanych konferencji naukowych.

Regionalistyka
Badania i publikacje z zakresu dziejów regionu, w tym historii zielonogórskiego winiarstwa i rozważania związane z problematyką Śląska Lubuskiego. Dużą rolę w badaniach odgrywa problem kreacji nowego regionu nad środkową Odrą po 1945 roku oraz tożsamości kulturowej współczesnych mieszkańców Ziemi Lubuskiej.

Tradycje zielonogórskiego winiarstwa
Dokumentacja i badanie dziejów zielonogórskiego winiarstwa. Opracowywane są dostępne źródła dotyczące winiarstwa, w tym szczególnie w rejonie Zielonej Góry. Wyniki badań prezentowane są w wydawnictwach popularno-naukowych i na ekspozycji winiarskiej.

Historia Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
Muzeum Ziemi Lubuskiej liczy już ponad 85 lat. Jest jedną z najważniejszych placówek na kulturalnej mapie Zielonej Góry. Badanie jego dziejów stanowi niezwykle istotny element poznania kształtowania się życia kulturalnego i kierunków ochrony oraz prezentacji zabytków w Zielonej Górze.

Dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-niemieckiego
Badania nad dziejami Muzeum Ziemi Lubuskiej wymagają szerszego spojrzenia na zagadnienia ochrony dziedzictwa kulturowego na Środkowym Nadodrzu. Szczególnie interesujące są zmiany, jakie nastąpiły w tej dziedzinie po 1989 roku.

Pieniądz zastępczy
W Gabinecie Numizmatycznym wpisanym w strukturę Działu Historycznego znajduje się niemal kompletna kolekcja pieniędzy zastępczych wydawanych w Zielonej Górze. Zbiór tych notgeldów to nie tylko emisje miejskie, ale także banknoty wydawane w trzech różnych rejencjach Śląska: rejencji legnickiej, wrocławskiej i opolskiej.

Towarzystwo Rzemieślników Polskich w Zielonej Górze
Interesujące są dzieje polskiej społeczności w niemieckiej Zielonej Górze. Świetnym tego przykładem są dzieje Towarzystwa Rzemieślników Polskich w Zielonej Górze które działało od 22 lipca 1898 roku do września 1935 roku. Przywódcą i wieloletnim prezesem tej organizacji był Kazimierz Lisowski. Badania na temat tego stowarzyszenia ułatwiają zachowane w zbiorach Działu Historycznego dwie księgi protokołowe z opisem działalności, zebrań i poczynań tego Towarzystwa na przestrzeni lat.

Historia Lubuskiego Towarzystwa Kultury w Zielonej Górze
Duży zbiór w Dziale Historycznym stanowi kompletne archiwum Lubuskiego Towarzystwa Kultury działającego w Zielonej Górze w latach 1957-1992. Towarzystwo miało na celu krzewienie kultury w naszym mieście i regionie po "odwilży". Na archiwum Towarzystwa składają się dokumenty i protokoły z zebrań i posiedzeń prezydium LTK. Są to niezwykle cenne źródła skłaniające do pracy badawczej nad rolą LTK w rozwoju kultury na terenie miasta i regionu. Prace badawcze w tym zakresie są prowadzone na temat: Ośrodka Badawczo-Naukowego, kształtowania przez LTK nowego modelu Lubuszanina oraz roli LTK w rozwoju kultury na Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej

Historia parafii greckokatolickiej w Zielonej Górze
W ramach badań nad historią parafii greckokatolickiej w Zielonej Górze - współpraca przy redakcji strony internetowej: www.cerkiew.net.pl oraz gazetki parafii greckokatolickiej "Parafialnyj Wisnyk", a także prowadzenie kroniki parafialnej.

Polski plakat współczesny w kolekcji MZL
Prace inwentaryzacyjne nad zbiorem polskiego plakatu współczesnego otrzymanego w formie przekazu z Muzeum Plakatu w Wilanowie oraz przejętego z Okręgowego Przedsiębiorstwa Rozpowszechniania Filmów w Zielonej Górze. Opracowanie merytoryczne plakatów, wykonanie kart inwentarzowych, dokumentacji fotograficznej, gromadzenie materiałów dokumentujących twórczość plakacistów, których prace znajdują się w kolekcji MZL.

Emigracja ze Środkowego Nadodrza do Australii Południowej w XIX wieku
Emigranci z terenu Środkowego Nadodrza nie tylko jako pierwsi wyjeżdżali z Prus do Australii Południowej w XIX wieku całymi społecznościami, ale stanowili też największą grupę imigrantów z krajów niemieckich. Obok przyczyn, przebiegu i skutków emigracji, badania obejmują szereg bardziej szczegółowych zagadnień związanych z tematem, jak: sytuacja religijna w Prusach w 1. poł. XIX w., struktura demograficzno-społeczna emigracji, problematyka akulturacji, badania biografii indywidualnych oraz wpływ emigracji pruskiej na rozwój kulturalno-ekonomiczny Australii Południowej (w tym w szczególności na rozwój południowoaustralijskiego winiarstwa).

Georg Philipp Telemann - kapelmistrz na dworze Promnitzów w Żarach
Jeden z najwybitniejszych kompozytorów niemieckich epoki baroku był przez kilka lat (1704-1708) kapelmistrzem na dworze Promnitzów w Żarach (Sorau). W tym czasie, dzięki podróżom m. in. do Krakowa i Pszczyny, zapoznał się zarówno z dworską, jak i ludową muzyką polską. Wpłynęła ona znacząco na twórczość kompozytora w tamtym okresie - zarówno w melodyce, jak i rytmice czytelne są wpływy polskiego oraz łużyckiego folkloru. Badania obejmują życie, działalność kompozytorską oraz koncertową Telemanna w "okresie żarskim".

Robert Koch i jego działalność w Wolsztynie

Wybitny  lekarz i bakteriolog, odkrywca m.in. bakterii gruźlicy i cholery,  laureat Nagrody Nobla w latach 1872-1880 mieszkał w Wolsztynie (Wollstein), gdzie pracował jako lekarz powiatowy.  Badania dotyczące tego okresu dotyczą pracy Kocha dla miejscowego sądu, w szpitalu powiatowym oraz prywatnej praktyki  lekarskiej, a także jego działalności na rzecz ubogich.

Odra w pismach Theodora Fontane
Theodor Fontane - niemiecki pisarz, poeta, publicysta i podróżnik - w swojej twórczości, zarówno w przewodnikach, jak i powieściach, dużo miejsca poświęcił Odrze i terenom nadodrzańskim, zarówno w jej środkowym, jak i dolnym biegu. W polu szczególnego zainteresowania znajdują się jego pisma dotyczące Odry na obszarze obecnej Ziemi Lubuskiej.

Młodzież polska lat 80.
Polem badawczym są trendy w sferze aktywności kulturalnej i społecznej młodzieży lat 80. na tle przemian społeczno-politycznych. Analizowanym zagadnieniem jest także wpływ młodzieży na kształtowanie pejzażu kulturowego okresu przełomu, którego podstawowym elementem stały się m.in. muzyka rockowa, graffiti i inne obszary tzw. "kultury trzeciego obiegu" oraz "kultury alternatywnej". Źródłem analizy są utwory literackie, dyskografia wybranych zespołów rockowych, zapisy filmowe z różnego rodzaju akcji ulicznych oraz wspomnienia i wywiady przeprowadzone z przedstawicielami tej generacji.

Zmiany pokoleniowe
Istotą badań jest charakterystyka czynników konstytuujących pokolenie, określających jego odrębność od innych generacji, wyznaczanie pomiędzy nimi granic. Podejmowany jest również problem aktualności "klasycznych" koncepcji pokoleniowych, które ulegają współcześnie ciągłym modyfikacjom, podobnie jak zmienia się ludzka tożsamość. Analizowana jest także problematyka znaczenia wydarzeń pokoleniowych krystalizujących charakter generacji.

Ponowoczesne "wymieszanie się" kultur
Rozważaną kwestią jest współczesne znoszenie różnic między kulturą masową a elitarną, nowa systematyzacja tych pojęć, a także zwrócenie uwagi na ich wzajemne inspiracje i przenikanie. W tym kontekście analizie poddawany jest współczesny wymiar tych dwóch kultur w postaci "zmiksowanej" kultury postmodernistycznej.

Badania opinii zwiedzających
Opracowywanie wyników ankiet prowadzonych wśród publiczności dotyczących oceny MZL, z uwagami i sugestiami zwiedzających.
W górę